کاظمی

محمد کاظم کاظمی:هیچ قلمرویی به اندازه خراسان سابقه ادبی ندارد

محمد کاظم کاظمی گفت:خراسان شاعران بسیار بزرگ داشته است، که خیلی از آن‌ها را همگی می‌شناسند و نیازی به معرفی ندارند.آن‌چه که ما به عنوان سابقه ادبی در خراسان سراغ داریم، شاید در هیچ قلمرو دیگری وجود نداشته باشد.
نشست تخصصی ادبیات در آئینه شهر که در رابطه با پیشینه تاریخی ادبیات در خراسان، در خانه تاریخی داروغه مشهد برگزار شده بود.

این عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی اظهار کرد:

برخی از سرزمین‌ها هستند که شاعران بزرگی دارند، برخی نویسندگان بزرگی و برخی حکیم و عارف بزرگ دارند؛ اما در خراسان تمامی آن‌ها وجود داشته و دارند، یعنی خراسان دارای بزرگترین شاعران، نویسندگان، ادیبان، عارفان و حکیمان است.
محمد کاظم کاظمی افزود:آن‌چه که به نام خراسان می‌شناسیم سرزمین بزرگی بوده است که  خراسان نام داشته است.طبق آن شعری که یکی از شاعران در آن، خراسان را توصیف کرده که «چهار شهر است خراسان را در چهار طرف که وسطشان به مسافت کم صد درصدنیست».از چهار شهر به نام شهرهای بزرگ خراسان نام می‌برد که آن‌ها بلخ، مرو، هرات نیشابور است.که این مربوط به عصر انوری است و ابتدا فکر می‌کردند این شعر را انوری گفته است اما این شعر مربوط به او نبود.

کاظمی با بیان اینکه خراسان سرزمین بزرگی بوده است، ادامه داد:

یکی از ویژگی‌های ارزشمندی که خراسان در خود داشته میراث ادبی آن بوده و شاعران  بسیار بزرگ و مطرحی داشته است که خیلی از آن‌ها را همگی می‌شناسند. آن‌چه که ما به عنوان سابقه ادبی در خراسان سراغ داریم شاید در هیچ قلمرو دیگری وجود نداشته باشد.

این شاعر و منتقد ادبی خاطرنشان کرد:

در مشهد، به عنوان بزرگترین شهری که نماینده خراسان بزرگ است، می‌توانیم میراث‌دار مفاخر خراسان باشیم. یعنی اگر منطقه خراسان بزرگ را که مرو، هرات، بلخ، سیستان، سمنان، دامغان، بخشی از ترکمنستان و نیشابور را شامل می‌شده در نظر بگیریم. مشهد بزرگترین شهر این منطقه است که اکنون وجود دارد و از لحاظ ذخایر ادبی‌ و مفاخر ادبی رقیبی برای خود نمی‌شناسد. و مشهد صرفا پایتخت خراسان رضوی نیست، بلکه پایتخت منطقه‌ای است که خود به اندازه یک کشور بسیار بزرگ است.

محمدکاظمکاظمی در خصوص وضعیت امروز شعر در مشهد بیان کرد:

اگر به زمان حال برگردیم، در حال حاضر می‌بینیم‌ که شهر مشهد از لحاظ فعالیت‌های ادبی آن‌قدر چشمگیر نیست. چند سالی است که جشنواره سالانه شعر و داستان در خراسان وجود ندارد؛ درحالی که در شهرهای دیگر فعالیت‌ها و جشنواره‌های بزرگ‌ادبی برگزار می‌شود.
باید گفت که فعالیت‌های ادبی مشهد، هرچند که این روزها وجود داشته اما به نوعی رکود دارد. البته استعدادها و قابلیت‌های زیادی داردکه می‌تواند دوباره به دوران اوج خود برگردد.

 از فروشگاه انتشارات ستاره جاوید تهیه کنید