کدام عاشق‌تر است؟ خسرو یا فرهاد؟

کدام عاشق‌تر است؟ خسرو یا فرهاد؟نظامی با وارد کردن شخصیت فرهاد به داستان خواننده را با این چالش مواجه می‌کند که کدام یک بر شیرین عاشق‌تر است؟ کدام عاشق‌تر است؟ خسرو یا فرهاد؟ عشق از دیدگاه‌های مختلف و مکاتب و دانشمندان متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. عشق در درجه اول استغناست. استغنا برترین مظهرRead More