ویژگی های اشعار رضای بیرجندی

به گزارش رک نیوز :رضا شاعر نبود …. از چهل سالگی شاعر شد و احساس کرد که میتواند شعر بسراید. او علاقه وافری به اشعار حافظ و شهریار دارد و نگاه معصومانه  پروین اعتصامی  و اشعارش را دوست دارد.