در کوچه باغ نور مجموعه غزل (از رضای بیرجندی)

در کوچه باغ نور سومین مجموعه از کتابهای رضای بیرجندی ست که مشتمل بر ۳۷ غزل است که بیشتر غزلیات آن آئینی و مذهبی ست .چاپ دوم آن با تجدیدنظر توسط انتشارات ستاره جاوید در سال ۱۳۹۶ به انجام رسیده است .